Algemene voorwaarden

MacRepair leveringsvoorwaarden

Prijzen:
1. Al onze prijsopgaven zijn in Euro´s en exclusief btw. tenzij anders vermeld.

Betalingen
1. Betaling is uiterlijk verschuldigd vanaf het moment van aflevering, betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
• Per iDeal: Bij aanschaf product, zonder extra kosten.
• Per Pin: direct bij aflevering, zonder extra kosten.
• Per CreditCard: Bij aanschaf product, ivm incassokosten die creditcard maatschappijen rekenen, wordt hiervoor een vergoeding gevraagd.
• Per overboeking: Na aanschaf tijdens reparatie product, ontvangt u een factuur. Uw apparaat kan worden afgehaald/opgestuurd na betaling. Er zijn geen extra kosten voor de betaalwijze.
• Per Rembours: bij aflevering van uw apparaat betaalt u contact en gepast aan de bode. Ivm de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden geldt hiervoor een toeslag.
2. Bij bedragen hoger dan EUR 750,- kan om een aanbetaling of vooruitbetaling worden verzocht. MR zal de opdracht pas dan uitvoeren nadat het afgesproken bedrag op bankrekening van MR is bijgeschreven.
3. Betaling op factuur valt niet onder de standaard betaalmethoden. Alleen door regelmatig terugkerende klanten kan een verzoek hiertoe worden ingediend. Na toetsing geldt dan:
Betalingstermijn
Bij betalingswijze Op Rekening dient het factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum op bankrekening MR bijgeschreven te zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn gaat de volgende incassoprocedure in werking:
• De eerste herinnering wordt 14 dagen na oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. De betalingstermijn van deze herinnering is 7 dagen.
• De tweede herinnering wordt 21 dagen na oorspronkelijke factuurdatum verstuurd. Deze herinneringsfactuur wordt met EUR 16,50 incasseringskosten verhoogd. De betalingstermijn van deze factuur is 7 dagen.
• Na 28 dagen wordt ivm de wettelijke verplichting hiertoe een ingebrekestelling aangetekend verzonden. De termijn van deze ingebrekestelling is 7 dagen.
• 35 dagen na oorspronkelijke factuurdatum wordt overgegaan tot incassoprocedure, waarbij alle incassokosten en de rente voor rekening van de cliënt komen. MR maakt gebruik van de diensten van Excellent Incasso.

Refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso
Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice op het volgende adres: klantenservice@macrepair.nl. U kunt dan binnen 1 werkdag een inhoudelijke reactie ontvangen. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag gelijk terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.
Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice.

Facturatiebasis
1. Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
2. Facturering van honorarium en goederen vindt altijd plaats op basis van bestede uren en/of materialen.

Leveringen
1. Aan offertes gedaan door MR kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Levering van onderdelen vindt altijd plaats op basis van “Forward Exchange”, dwz dat onderdelen op het moment van orderbevestiging moeten worden ingeleverd bij MR. Defecte onderdelen worden altijd eigendom van MR. Indien cliënt na ondertekening orderbevestiging alsnog besluit om reparatie niet te laten uitvoeren behoudt MR het betreffende onderdeel zonder restitutierechten van cliënt.
3. MR is eerst gehouden een opdracht uit te voeren wanneer deze schriftelijk is geaccepteerd. Opdrachten kunnen zonder opgaaf van reden door MR worden geweigerd.
4. Goederen blijven na aflevering aan cliënt of aan het adres dat door cliënt is opgegeven, het eigendom van MR totdat cliënt het volledige daarvoor verschuldigde bedrag betaald heeft.
5. Leen- of verhuurapparatuur is onvervreemdbaar eigendom van MR en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden onafhankelijk van de overeengekomen leen- of verhuurperiode.
6. Bij gebruik van leen- of verhuurapparatuur is cliënt altijd zelf verantwoordelijk voor verzekering van deze apparatuur tegen risico´s van onder andere brand, diefstal, beschadiging, transportschade.

Reclames
1. Klachten op geleverde diensten/goederen dienen binnen 8 dagen na overdracht apparatuur aan MR bekend te worden gemaakt.
2. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
3. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen MR terzake de betreffende gebreken/facturen.

Transport
MR verzorgt in geen geval het transport van apparatuur. De client kan er wel voor kiezen om MR opdracht te geven het transport in eigen naam voor rekening en risico van de client te regelen met vervoerder UPS. Indien de client hiervoor kiest, is er sprake van een overeenkomst van lastgeving met MR. MR geeft UPS dan de opdracht om het transport voor rekening en risico van de client te verzorgen. MR is in geen geval verantwoordelijk voor het transport, noch aansprakelijk voor kosten of schade die daarvan om welke reden dan ook het gevolg zijn. De client is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico´s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade, vermissing of verlies van alle aan MR ter beschikking gestelde materialen.

De kosten die MR rekent voor transport zijn gebasseerd op gewicht van het betreffende apparaat plus een transportdoos gewicht van maximaal 1.5KG. Mocht klant een transportverpakking gebruiken met een hoger gewicht, dan heeft MR het recht om een extra transportvergoeding in rekening te brengen.

Garantie
1. De hardware garantie periode is op basis van de bij aanschaf overeengekomen garantie module. Indien geen module is overeengekomen is de Apple part garantie van toepassing welke 3 maanden is. Deze gaat in op het moment dat de apparatuur gereed is gemeld aan de client.
2. Garantie op Hardware is op basis van Carry-in, tenzij met de client een onsite module is overeengekomen.
3. Garantie afhandeling is gerelateerd aan de afgesproken module. Indien geen module is overeengekomen dan heeft de client recht op de Apple part garantie afhandeling of de MacRepair standaard garantie.
4. Indien door MR geleverde/gerepareerde apparatuur wordt aangesloten op niet-gecertificeerde bekabeling of apparatuur, danwel door niet gediplomeerde monteurs wordt aangesloten dan vervalt de garantie op door MR geleverde/gerepareerde apparatuur.
5. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft MR geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.
6. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de cliënt.
7. Complicaties die optreden tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van MR, hetzij bij cliënt, die niet het gevolg zijn van verwijtbaar handelen van MacRepair, vallen buiten de verantwoordelijkheid van MR. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen. Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan cliënt.
8. MR is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van cliënt, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.
9. MR gaat er van uit dat cliënt zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door MR alleen gemaakt wanneer cliënt daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. MR is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.
10. Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door MR verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.
11. Gezien de aard en werking van computers kan MR geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering. Gezien de materiaalkeuze van Apple voor haar apparatuur kan esthetische beschadiging bij reparatie soms niet geheel worden uitgesloten; MR wijst verantwoordelijkheid hiervoor af.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. In geval van geschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.

Algemeen
1. MR is op geen enkele wijze verbonden met Apple Computer©Inc.
2. MR is een onafhankelijk bedrijf en geen Apple authorized Service Provider.

Voor eventuele toelichting of vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

MacRepair Nederland

Delen met vrienden

| Meer